بسته 1

رایگان

همیشگی

 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین 
 • ضد دیداس
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • تحویل پس از تایید مسئول فنی
 • بدون php

بسته 2

99000تومان/

سالیانه

 • فضا : 100مگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 3

99000تومان/

سالیانه

 • فضا : 200مگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 4

139000تومان/

سالیانه

 • فضا : 500مگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 5

199000تومان/

سالیانه

 • فضا : 1گیگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 6

359000تومان/

سالیانه

 • فضا : 2گیگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 7

499000تومان/

سالیانه

 • فضا : 3گیگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 8

699000تومان/

سالیانه

 • فضا : 5گیگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 9

999000تومان/

سالیانه

 • فضا : 10گیگابایت
 • هتزنر آلمان
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 10

199000تومان/

سالیانه

 • فضا : 1گیگابایت
 • وب هاست ابری ویندوز ایران
 • دایرکت ادمین
 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت
 • انتقال رايگان از ساير شركت ها
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0